Ostatnio oglądane

Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) (UNI67)
156,60 PLN
-0,05%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI67

UNI67 ‑ notowania

UNI67
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Bloomberg Composite Gold Index + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota wyrażoną w dolarze amerykańskim. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC (Exchange-Traded Commodity oparte na złocie, klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF (Exchange-Traded Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5505dobry
  Sharpe'a0,0521-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D156,68-0,05%+0,79%
  7D154,30+1,49%+1,86%
  1M154,37+0,62%+2,94%
  3M132,85+17,88%+19,62%
  6M131,20+18,60%+16,58%
  1R133,87+15,93%+4,44%
  3L134,49+18,50%-7,85%
  YTD137,81+13,65%+10,50%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  110,97+20,94%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  80,99+17,94%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  156,60+15,93%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  210,10+13,74%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 892,61+10,90%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  113,46+10,33%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  113,45+10,32%
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa
  55,40+9,10%