MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, First State Investments oraz Vanguard Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi tych funduszy, ich aktywa lokowane są w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1282
Najlepszy wynik: 11,45 zł
Najgorszy wynik: 3,87 zł