Ostatnio oglądane

Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (ALL04)
180,92 PLN
-0,04%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaALL04

ALL04 ‑ notowania

ALL04
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% WIBOR 6M + 50% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz inne dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez podmioty o najwyższej wiarygodności. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2399-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2668%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D181,00-0,04%-0,18%
  7D180,99-0,04%-0,30%
  1M180,19+0,41%-0,09%
  3M178,90+1,13%+0,38%
  6M176,48+2,46%+1,95%
  1R168,61+7,33%+4,75%
  3L161,10+12,30%+7,78%
  YTD176,50+2,51%+1,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)
  121,44+11,61%
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO)
  1 378,82+10,54%
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO)
  134,34+10,47%
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
  14,45+10,14%
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
  91,90+10,01%
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
  139,12+9,77%
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO)
  253,87+9,65%
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
  148,42+9,63%