UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 10% do 50% aktywów funduszu. Z kolei instrumenty o charakterze dłużnym - od 10% do 90% (w tym obligacje komunalne i listy zastawne). Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym (do 50%) oraz o charakterze dłużnym (do 80%). Do 50% lokat może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 131,15 zł
Najgorszy wynik: 100,63 zł