mBank Innowacji PL (mBank FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 45% WIG20 + 30% mWIG40 + 15% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą stać się beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym i społecznym. Akcje oraz inne instrumenty udziałowe, a także instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0058
Najlepszy wynik: 124,61 zł
Najgorszy wynik: 70,21 zł