Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M + 1%
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w papiery udziałowe od 0% do 40% aktywów oraz w instrumenty dłużne - od 0% do 100% aktywów. Lokaty aktywów w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych nie mogą przekroczyć 30%. Do 34% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4729
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1789
Najlepszy wynik: 127,02 zł
Najgorszy wynik: 98,92 zł