Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Większość aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Do 40% aktywów inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,2353 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1188
Najlepszy wynik: 251,16 zł
Najgorszy wynik: 155,97 zł