Ostatnio oglądane

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy) (PZU42)
56,58 PLN
+0,14%0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaPZU42

PZU42 ‑ notowania

PZU42
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu lokaty stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Również co najmniej połowę portfela stanowią inwestycje w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Fundusz uznaje następujące standardy dla zielonych obligacji (ang. green bonds), zielonych listów zastawnych (ang. green covered bonds), obligacji społecznych (ang. social bonds), obligacji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds): European Green Bond Standard (EUGBS), International Capital Market Association (ICMA) - Green Bond Principles (GBP), ICMA - Sustainability Bond Guidelines (SBG), ICMA - Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), Climate Bonds Initiative.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8949%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D56,50+0,14%-0,05%
  7D56,14+0,78%-0,22%
  1M56,27+0,46%-0,14%
  3M56,25+0,73%+0,08%
  6M56,19+1,20%-0,25%
  1R52,55+7,75%+3,02%
  3L58,06-2,65%+0,44%
  YTD56,05+0,75%-0,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,82+12,65%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,24+10,32%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  119,06+9,64%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  169,35+9,08%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,47+8,96%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,22+8,16%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  56,60+7,79%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)
  56,58+7,75%