Ostatnio oglądane

Acer Multistrategy FIZ (QRS16)
200,10 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaQRS16

QRS16 ‑ notowania

QRS16
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Wykorzystuje szerokie spektrum instrumentów - aktywa funduszu mogą być inwestowane między innymi w: nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim na rynku nieruchomości), akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), instrumenty rynku kapitałowego na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), obligacje skarbowe, korporacyjne papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w celach: zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu, uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów, uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w nieruchomości lub spółki nieruchomościowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,0000%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D200,100,00%0,00%
  7D200,100,00%-0,19%
  1M200,100,00%+0,04%
  3M200,10-8,40%+0,36%
  6M200,10-7,04%+2,20%
  1R200,10-17,51%+3,82%
  3L200,100,00%+6,26%
  YTD200,10-6,30%+1,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,89+22,30%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+22,07%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%