QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0002
Najlepszy wynik: 83,45 zł
Najgorszy wynik: 57,50 zł