Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Może również inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, denominowane zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także w obligacje rządowe innych państw.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0716
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0193
Najlepszy wynik: 394,45 zł
Najgorszy wynik: 100,00 zł