BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu, wyrażony miarą modified duration (miarą wrażliwości zmiany wartości obligacji), nie może przekraczać 2 lat. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1751
Najlepszy wynik: 112,53 zł
Najgorszy wynik: 99,98 zł