Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) (ING94)
139,08 PLN
-0,11%-0,16 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING94

ING94 ‑ notowania

ING94
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 1Y + 2%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D139,24-0,11%-0,40%
  7D138,87+0,15%-0,30%
  1M137,90+0,86%+0,40%
  3M136,30+1,78%+0,39%
  6M132,90+5,66%+3,26%
  1R128,48+8,29%+6,55%
  3L128,360,00%+5,65%
  YTD133,57+3,94%+1,98%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  65,06+17,50%
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy)
  64,31+16,15%
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,14+11,96%
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,06+11,94%
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO)
  125,00+11,08%
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  Santander Umiarkowany (Santander FIO)
  76,07+10,63%
  Allianz Premium FIZ seria B
  Allianz Premium FIZ seria B
  430,77+10,62%
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  14,02+10,05%