Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,1702
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0659
Najlepszy wynik: 108,93 zł
Najgorszy wynik: 99,77 zł