Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55%WIG + 45% ICE BofA Poland Government Index
Zasięg geograficzny: b.d.
40-70% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe na indeks WIG20. Nie mniej niż 20% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,2895 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0982
Najlepszy wynik: 280,39 zł
Najgorszy wynik: 84,79 zł